.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด.:.
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 2 ระหว่าวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั้วคราวโรงเรียนบ้านชาดฮี (ธรรมทินโนปถัมภ์) ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสจากอำเภอศรีเมืองใหม่ โขงเจียม สิรินธรและอำเภอตาลสุม โดยมีนายวิทยา สุดดี รอง.ผอ.สพป.อบ .3 เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว