.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต.3 ประชุม กรรมการ ก.ต.ป.น.และประธานกลุุ่มเครือข่ายสถานศึกษา .:.
วันที่ 12 มิุถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาร่วมกับประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ณ หอประชุมแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว