.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมวิทยากรแกนนำโปรแกรม Thai School Lunch.:.
วันที่ 28 มิถุนายน 2561ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผอ.สพป.อบ.3 มอบหมายให้ นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานอบรมแกนนำโปรแกรม Thai School Lunch ตามโครงการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในโรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนายการพิเศษ ภาพ/ข่าว