.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมโครงการขยายผลโครงการจิตอาษาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ.:.
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคระร่วมกิจกรรมโครงการขยายผล"โครงการจิตอาษาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ช่าว