.:.การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 (ผาแต้ม) สพป.อบ.3.:.
นายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 (ผาแต้ม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ในระดับกลุ่มสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26 - 27 และ 29 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ สร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์