.:.พิธีมอบเครื่องเขียนพระราชทานและออกร้านอาหารพระราชทาน แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี .:.
โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานคือ ท่านพลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องเขียนพระราชทานและออกร้านอาหารพระราชทาน แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันกับโรงเรียนอีก 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ อบต.กองโพน