.:.ผู้ใหญ่ใจดีจากโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการกองทุนการศึกษา.:.
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 นายธงชัย กรินรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองบัว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ต้อนรับท่านผู้ใหญ่ใจดีจากโครงการกองทุนการศึกษา ประกอบด้วย ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 , อสส.วิลาวัณย์ ศรศิลป์, อสส.บพิตร มีหนองหว้า อสส.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี คือ โรงเรียนบ้านกุ่ม, โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ, โรงเรียนบ้านบ้านคำบาก, โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บ้านแก่งเรือง) และโรงเรียนบ้านค้อ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและได้ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาตลอดจนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อ “คืนคนดีสู่ สังคม” และส่งเสริมให้เกิด “คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งโรงเรียน”