.:.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี 2560 .:.
สำนักงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 คำไหลดอนใหญ่ ได้จัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี 2560 ระดับกลุ่มเครือข่าย ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3