.:.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ.:.
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นจัดกิจกรรมวันแห่งชาติวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 โดยมี ดร.สังวาลย์ ประพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุุ่นเป็นประธานในพิธี