.:.โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง.:.
กิจกรรมโรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ประจำเดือน สิงหาคม 2559