สเปค ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เล่ม 3/4 (18 ก.พ. 2556)
ร่าง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (18 ก.พ. 2556)
สเปค ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เล่ม 4/4 (11 ก.พ. 2556)
กรอบรายการและราคา/คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มที่ 1_3 (1 ก.พ. 2556)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) (1 ก.พ. 2556)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 3_3 (ครุภัณฑ์ดนตรี) (18 ม.ค. 2556)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1_2 (26 ธ.ค. 2555)
สเปค ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ เล่ม 2/4(17 ธ.ค. 2555)
สเปค ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ เล่ม 1/4(17 ธ.ค. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2_3 (17 ธ.ค. 2555)
รายละเอียดคุณลักษระเฉพาะครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระระดับมัธยมศึกษา สพฐ (28 ส.ค. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โรงเรียนศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ (เล่ม 2) (7 ส.ค. 2555)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (16 ก.ค. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สพฐ. (เล่มที่ 1) (5 มิ.ย. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สพฐ. (เล่มที่ 2) (5 มิ.ย. 2555)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโต๊ะเรียน มอก.1494-52541 และ เก้าอี้เรียน มอก.1495-2541(15 พ.ค. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เล่มที่ 5) (15 พ.ค. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เล่มที่ 4) (15 พ.ค. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ ปีงบประมาณ 2555 (เล่มที่ 6) (15 พ.ค. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โรงเรียนศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ (เล่มที่ 3) (14 พ.ค. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โรงเรียนศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ (เล่มที่ 1) (14 พ.ค. 2555)
สเปคและราคาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา (บัญชี ก) ตามบัญชีแนบท้ายกระทรวง (เพิ่มเติม จำนวน 39 รายการ)" (25 เม.ย. 2555)
ที่ ศธ 04002/ว 438 เรื่อง ขอเวียนแจ้งหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว 22 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 2555 และ ที่ นร 0719/ว 23 เรื่อง ราคามาตรฐานครุัณฑ์(9 มี.ค. 2555)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โครงการ Interactive Learning รายการลำดับที่ 5-9 (6 ธ.ค. 2554)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา และราคากลาง (14 มิ.ย. 2554)
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 (20 เม.ย. 2554)
ร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (16 ก.ย. 2553)
เรื่อง ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา (1 ก.ค. 2553)
ศธ 04002/ว 2702 ปรับปรุงราคามาตรฐานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเมษายน 2552 (18 ธ.ค. 2552)
ที่ ศธ 04002/2475 เรื่อง การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (24 พ.ย. 2552)